Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (Corporate Responsibility) omfatter beskrivelse af forretningsmodellen i JPS Marselis ApS i relation til samfundsansvar, politikker for samfundsansvar og risikovurdering samt beskrivelse af handlinger og resultater.

JPS Marselis ApS har valgt at offentliggøre redegørelsen jf. §99a på selskabets hjemmeside.

Nedenstående redegørelse omfatter JPS Marselis ApS. rapportering for 2018/19 og er en del af ledelsesberetningen som den fremgår af årsrapporten.

Beskrivelse af forretningsmodellen i JPS Marselis

JPS Marselis er opbygget med ejerskab af datterselskaber med fokus på ejendomme (JPS Administration A/S og JPS Germa A/S) og virksomheder (Tropica Aquarium Plants A/S, Hornbaek A/S). Disse virksomheder er hver især opbygget som fokuserede delkoncerner med egne datterselskaber. De enkelte virksomheder opererer med en høj grad af operationel selvstændighed og har deres egen organisation og ledelse med ansvar for virksomhedens drift. Virksomhedernes underliggende datterselskaber driver aktiviteter, som er identiske med eller tæt relateret til virksomhedens gennemgående aktivitet.

Størstedelen af koncernens omsætning hidrører fra egenproduktion (trævarer / gartneri). Den resterende del af omsætningen hidrører væsentligst fra handelsvirksomhed og udlejning af fast ejendom.

Koncernens indkøb af råvarer er begrænset til træ fra primært nordiske og baltiske skove, der købes i store mængder fra anerkendte leverandører. Koncernens indkøb af komponenter omfatter et stort antal produkter, der indkøbes fra leverandører over hele verden. Det gennemgående kendetegn for disse produkter er, at de er fremstillet hos leverandører med høje kvalitetsstandarder.

Koncernens afsætning er i væsentlighed baseret på salg til professionelle, der sælger varerne videre til både private og professionelle kunder. Denne del af omsætningen sker ikke direkte til private og kun i meget begrænset omfang som direkte salg til det offentlige. Udlejning af koncernens ejendomme sker i overvejende grad til private (beboelse).

Ovenstående karakteristika for koncernens overordnede forretningsmodel betyder, at der er nogle CR-relaterede forhold, som er særligt centrale for vores forretning. Det gælder særligt forhold relateret til vores medarbejdere, vores anvendelse af ressourcer i form af bl.a. energi og råvarer samt god forretningsetik.

 

CR – politik og risikovurdering

JPS Marselis har i 2018/19 vedtaget politikker for samfundsansvar indenfor områderne menneskerettigheder, sociale forhold og medarbejderforhold, anti-korruption og forretningsetik samt miljø og klima. Koncernens CR-politik udgør rammen for en fælles tilgang blandt vores medarbejdere i forhold til væres værdier og vores målsætning om at agere bæredygtigt og ansvarligt. Politikken beskriver en række retningslinjer samt vores forventninger til hinanden og sammenfatter, hvordan vi bør opføre os som henholdsvis medarbejdere og arbejdsgiver. Politikken tager udgangspunkt i FN’s Global Compact.

JPS Marselis har endvidere foretaget en samlet risikovurdering af disse områder, og de vigtigste risici beskrives nedenfor i sammenhæng med politikken for de enkelte områder.

Menneskerettigheder

JPS Marselis har aktiviteter i en lang række lande verden over. Uanset hvilket land, vi opererer i, bestræber vi os på at overholde menneskerettighederne og på at behandle vores medarbejdere med værdighed og respekt. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder som formuleret i FN’s menneskerettighedserklæring samt i ILO’s konventioner og anbefalinger.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til menneskerettigheder. Koncernen opererer i mange forskellige lande, herunder også lande, der kan defineres som højrisikolande. Ledelsen for alle aktiviteter er imidlertid bekendt med vore politikker og holdninger til menneskerettigheder – uanset geografisk tilhørsforhold. Sidstnævnte vurderes som medvirkende til at reducere risikoen for overtrædelse af menneskerettighederne.

Sociale forhold og medarbejderforhold

I JPS Marselis mener vi, at resultater skabes gennem mennesker. Vi tilstræber at være en ansvarlig arbejdsgiver, som sikrer ordentlige ansættelsesforhold, sunde og sikre arbejdsforhold og et motiverende arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til sociale forhold og medarbejderforhold. Da JPS Marselis anser medarbejderne som koncernens vigtigste ressource, vurderes CR-risici i forbindelse med sociale forhold og medarbejderforhold, som et område af særdeles væsentlig karakter.

Koncernens aktiviteter kræver dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, og der stilles betydelige krav til medarbejdernes kompetencer. Generelt beskæftiges overvejende veluddannet arbejdskraft eller medarbejdere, som efter oplæring og træning har erhvervet de nødvendige kompetencer, der muliggør overholdelse af virksomhedernes kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Det er medvirkende til at sikre, at der kan opretholdes et højt niveau inden for arbejdsmiljø.

Det vurderes eksplicit i forhold til sociale forhold og medarbejderforhold at være særlige risici i aktiviteter, der foregår uden for det tidligere Vest Europa (Asien og Letland), idet ledelseskultur og motiverende arbejdsmiljø’er ikke har samme udbredelse og historisk integritet, som vi kender til det. Vi har derfor særligt fokus på disse områder i den løbende ledelse og controlling af disse datterselskaber. Resultatet af denne særlige fokus vurderes at reducere de beskrevne risici. Der foretages kontinuerligt forbedringer for at minimere risici inden for området.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret  uacceptable handlinger / beslutninger på dette område i regnskabsåret.

Anti-korruption og forretningsetik

JPS Marselis har igennem årene opbygget et omdømme som en virksomhed, der opretholder en høj grad af integritet og etisk adfærd. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder bestikkelse.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til anti-korruption og forretningsetik. Visionen i JPS Marselis er, at være blandt de bedste til at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde ved at forpligte os selv og vores virksomheder til at tage ansvar og agere bæredygtigt, uanset hvilket land vi opererer i. Visionen er dybt forankret i den måde, JPS Marselis driver forretning på, hvilket har medvirket til at opbygge koncernens gode omdømme. Det vurderes derfor, at dette område ikke udgør en væsentlig CR-risiko, men området tillægges alligevel stor opmærksomhed for at sikre, at den gode standard fastholdes.

Det vurderes eksplicit i forhold til anti-korruption og forretningsetik at være særlige risici i aktiviteter, der foregår uden for det tidligere Vest Europa (Asien og Letland). Baggrunden er forretningsmiljøet der er / har været præget at bestikkelse og korruption, som historiske vigtige ingredienser for at nå de forretningsmæssige mål. Vi har derfor særligt fokus på disse områder i den løbende ledelse og controlling af disse datterselskaber. Resultatet af denne særlige fokus vurderes at reducere de beskrevne risici.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret  uacceptable handlinger / beslutninger på dette område i regnskabsåret.

Miljø og klima

Virksomhederne i JPS Marselis arbejder med råvarer, der i overvejende grad er produceret med positiv effekt på miljøet. Det gælder både den primære råvare træ fra de nordeuropæiske skove samt indkøbte planter. Vi anerkender påvirkningen, som transport af råvarer samt den produktion/forarbejdning, der efterfølgende udføres, har på miljøet. Vores CR-politik i forhold til miljø og klima er, at vi tager ansvar i forhold til miljø og klimapåvirkningen gennem aktivt at beskytte miljøet og herunder nedbringe vores forbrug.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til miljø og klima. Som følge af en løbende reduktion af forbrug af ressourcer, som konsekvens af et aktivt ønske om miljøansvarlighed og ordentlig købmandskab, vurderes området ikke at udgøre en væsentlig CR-risiko for koncernen. Ved indkøb af råvarer er certificering normalt et hovedkrav (f.eks. FSC), hvorved vi sikre at råvarerne opfylder en række CR-krav.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret  uacceptable handlinger / beslutninger på dette område i regnskabsåret.

 

Beskrivelse af handlinger og resultater

CR-indsatsen i JPS Marselis foregår primært i virksomhederne og den løbende indsats prioriteres ud fra de områder med højest CR-risiko. Det hænger ofte sammen med de fokuspunkter, der har også har et forretningsmæssigt perspektiv. Dvs. sociale forhold og medarbejderforhold samt miljø og klima.

2018/19 er andet år for udarbejdelse af rapportering om samfundsansvar (§99a), hvorfor det findes relevant at beskrive en kort status for de enkelte virksomhedsområder.

Indenfor sociale forhold og medarbejderforhold har Hornbaek stor fokus på sikkerheden i produktionen, hvor der anvendes maskiner til forarbejdning. Der arbejdes løbende med forbedrede arbejdsforhold gennem forbedret afskærming, arbejdsstilling for manuelle processer og anvendelse af særligt materiel til tunge løft og transport. Der anvendes i ekspeditionen bl.a. elektriske fremdrevne vogne ved pakning. Der gennemføres løbende programmer med undervisning i sikkerhed og sikring af fysisk arbejdsmiljø. I Hornbaek Baltic er spartlingsprocesen og kvalitetskontrol i overvejende grad manuel. Der er fokus på at sikre en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og tilstrækkelig belysning i denne proces.

Hornbaek har indenfor miljø og  klima gennem mange år haft fokus på anvendelse af FSC certificeret træ i produktionen. Det er til stadighed en udfordring at finde tilstrækkeligt certificeret træ, der opfylder Hornbaeks strenge kvalitetskrav.

Hornbaek Baltic har i året investeret i en ny malerlinie med reduceret miljøbelastning, idet processen fremover kan gennemføres med lavere energiforbrug og et reduceret spild af maling.

Tropica er storforbruger af vand, el og varme. Akvarieplanter kræver nemlig store mængder vand, lys og en fast temperatur på 23 grader i væksthusene. På vandområdet henter Tropica mere end firs procent af det samlede vandforbrug til planteproduktion fra fra regnvand fra tagene. Regnvandet samles op i en stor udvendig beholder, der kan rumme 1,3 mio. liter vand.

Tropica arbejder på el området med anvendelse af alternativer til den traditionelle elektriske belysning i et gartneri. Gennem de senere år har anvendelse af LED teknologien været med til at reducerer det samlede elforbrug.

På varmeområdet er forbruget blevet reduceret gennem forskellige tiltag. Der bruges bl.a. to typer af gardiner i produktionen, som bliver brugt afhængig af vejret. Når solen skinner skal der lukkes så meget sol og varme ind som muligt, og omvendt, når det er koldt udenfor, så skal varmen bevares bedst muligt. Der arbejdes også med test forsøg på flerlagsproduktion af akvarieplanter, hvilket vil give endnu bedre mulighed for reduktion af det samlede varmeforbrug.

Koncernen har i 2018/19 støttet projektet ”Landsbyer i Myanmar” gennem Folkekirkens Nødhjælp, projektet ”Skole i Fjendeskoven” gennem LM / CHM og Kirkens Korshær i Aarhus – et hjem for byens hjemløse og skæve eksistenser

Inden for områderne menneskerettigheder samt anti-korruption og forretningsetik har vil vi i 2019/20 foretaget overordnede vurderinger af de primære risici, som basis for det videre arbejde. Arbejdet med vurderingerne er, ligesom udviklingen af politikkerne for samfundsansvar i øvrigt, foretaget på tværs af organisationen med repræsentation fra koncernens store virksomheder

I 2019/20 vil vi fastholde koncernens CR-indsats indenfor sociale forhold og medarbejderforhold samt klima og miljø. Herudover vil vi undersøge, hvor vi hensigtsmæssigt kan udbygge indsatsen indenfor de to andre områder – menneskerettigheder samt antikorruption og forretningsetik.