Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (Corporate Responsibility) omfatter beskrivelse af forretningsmodellen i JPS Marselis ApS i relation til samfundsansvar, politikker for samfundsansvar og risikovurdering samt beskrivelse af handlinger og resultater.

JPS Marselis ApS har valgt at offentliggøre redegørelsen jf. §99a på selskabets hjemmeside.

Nedenstående redegørelse omfatter JPS Marselis ApS rapportering for 2020/21 og er en del af ledelsesberetningen som den fremgår af årsrapporten.

 

Beskrivelse af forretningsmodellen i JPS Marselis

JPS Marselis er opbygget med ejerskab af datterselskaber med fokus på ejendomme (JPS Administration A/S og JPS Germa A/S) og virksomheder (Tropica Aquarium Plants A/S, Hornbaek A/S, Vahle A/S og Dansk Administrationscenter A/S). Flere af disse virksomheder er hver især opbygget som fokuserede delkoncerner med egne datterselskaber. De enkelte virksomheder opererer med en høj grad af operationel selvstændighed og har deres egen organisation og ledelse med ansvar for virksomhedens drift. Virksomhedernes underliggende datterselskaber driver aktiviteter, som er identiske med eller tæt relateret til virksomhedens gennemgående aktivitet.

Størstedelen af koncernens omsætning hidrører fra egenproduktion indenfor trævarer og vandplanter. Den resterende del af omsætningen hidrører væsentligst fra handelsvirksomhed og udlejning af fast ejendom.

Koncernens indkøb af råvarer er begrænset til træ fra primært nordiske og baltiske skove, der købes i store mængder fra anerkendte leverandører. Koncernens indkøb af komponenter omfatter et stort antal produkter, der indkøbes fra leverandører over hele verden. Det gennemgående kendetegn for disse produkter er, at de er fremstillet hos leverandører med høje kvalitetsstandarder.

Koncernens afsætning er i væsentlighed baseret på salg til professionelle, der sælger varerne videre til både private og professionelle kunder. Den direkte omsætning / salg til private og offentlige kunder er meget begrænset. Udlejning af koncernens ejendomme sker i overvejende grad til private (beboelse).

Ovenstående karakteristika for koncernens overordnede forretningsmodel betyder, at der er CR-relaterede forhold, som er særligt centrale for vores forretning. Det gælder særligt forhold relateret til vore medarbejdere, vores anvendelse af ressourcer i form af bl.a. energi og råvarer samt god forretningsetik.

 

CR – politik og risikovurdering

JPS Marselis har vedtaget politikker for samfundsansvar indenfor områderne menneskerettigheder, sociale forhold og medarbejderforhold, anti-korruption og forretningsetik samt miljø og klima, der er implementeret i koncernen. Koncernens CR-politik udgør rammen for en fælles tilgang blandt vores medarbejdere i forhold til vore værdier og vores målsætning om at agere bæredygtigt og ansvarligt. Politikken beskriver en række retningslinjer samt vores forventninger til hinanden og sammenfatter, hvordan vi bør opføre os som henholdsvis medarbejdere og arbejdsgiver. Politikken tager udgangspunkt i FN’s Global Compact.

JPS Marselis har endvidere foretaget en samlet risikovurdering af disse områder, og de vigtigste risici beskrives nedenfor i sammenhæng med politikken for de enkelte områder.

Menneskerettigheder

JPS Marselis har aktiviteter i en lang række lande verden over. Uanset hvilket land, vi opererer i, bestræber vi os på at overholde menneskerettighederne og på at behandle vores medarbejdere med værdighed og respekt. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder som formuleret i FN’s menneskerettighedserklæring samt i ILO’s konventioner og anbefalinger.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til menneskerettigheder. Koncernen opererer i mange forskellige lande, herunder også lande, der kan defineres som højrisikolande. Ledelsen for alle aktiviteter er imidlertid bekendt med vore politikker og holdninger til menneskerettigheder – uanset geografisk tilhørsforhold. Sidstnævnte vurderes som medvirkende til at reducere risikoen for overtrædelse af menneskerettighederne.

Sociale forhold og medarbejderforhold

I JPS Marselis mener vi, at resultater skabes gennem mennesker. Vi tilstræber at være en ansvarlig arbejdsgiver, som sikrer ordentlige ansættelsesforhold, sunde og sikre arbejdsforhold og et motiverende arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi er en mangfoldig arbejdsplads, som bidrager til de samfund, vi er til stede i ved at skabe job og ansætte ufaglærte og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til sociale forhold og medarbejderforhold. Da JPS Marselis anser medarbejderne som koncernens vigtigste ressource, vurderes CR-risici i forbindelse med sociale forhold og medarbejderforhold, som et område af særdeles væsentlig karakter.

Koncernens aktiviteter kræver dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, og der stilles betydelige krav til medarbejdernes kompetencer. Generelt beskæftiges overvejende veluddannet arbejdskraft eller medarbejdere, som efter oplæring og træning har erhvervet de nødvendige kompetencer, der muliggør overholdelse af virksomhedernes kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Det er medvirkende til at sikre, at der kan opretholdes et højt niveau inden for arbejdsmiljø.

Det vurderes eksplicit i forhold til sociale forhold og medarbejderforhold at være særlige risici i aktiviteter, der foregår uden for det tidligere Vest Europa (Letland), idet ledelseskultur og motiverende arbejdsmiljø’er ikke har samme udbredelse og historisk integritet, som vi kender til det. Vi har derfor særligt fokus på disse områder i den løbende ledelse og controlling af disse datterselskaber. Resultatet af denne særlige fokus vurderes at reducere de beskrevne risici. Der foretages kontinuerligt forbedringer for at minimere risici inden for området.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret  uacceptable handlinger / beslutninger på dette område i regnskabsåret.

Anti-korruption og forretningsetik

JPS Marselis har igennem årene opbygget et omdømme som en virksomhed, der opretholder en høj grad af integritet og etisk adfærd. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder bestikkelse.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til anti-korruption og forretningsetik. Visionen i JPS Marselis er, at være blandt de bedste til at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde ved at forpligte os selv og vores virksomheder til at tage ansvar og agere bæredygtigt, uanset hvilket land vi opererer i. Visionen er dybt forankret i den måde, JPS Marselis driver forretning på, hvilket har medvirket til at opbygge koncernens gode omdømme. Det vurderes derfor, at dette område ikke udgør en væsentlig CR-risiko, men området tillægges alligevel stor opmærksomhed for at sikre, at den gode standard fastholdes.

Det vurderes eksplicit i forhold til anti-korruption og forretningsetik at være særlige risici i aktiviteter, der foregår uden for det tidligere Vest Europa (Letland). Baggrunden er forretningsmiljøet der er / har været præget at bestikkelse og korruption, som historiske vigtige ingredienser for at nå de forretningsmæssige mål. Vi har derfor særligt fokus på disse områder i den løbende ledelse og controlling af disse datterselskaber. Resultatet af denne særlige fokus vurderes at reducere de beskrevne risici.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret  uacceptable handlinger / beslutninger på dette område i regnskabsåret.

Koncernen har indført en whistleblower-ordning i overensstemmelse med almindelig praksis for god virksomhedsledelse. Under whistleblower-ordningen kan medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter med tilknytning til JPS Marselis koncernen i god tro foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, der kan få betydning for virksomheden som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Whistleblower-ordningen fremgår på jpsmarselis.dk i tre sprogversioner: dansk, engelsk og tysk. Indtil dagsdato er der ikke sket indrapportering via ordningen.

Miljø og klima

Virksomhederne i JPS Marselis arbejder med råvarer, der i overvejende grad er produceret med positiv effekt på miljøet. Det gælder både den primære råvare træ fra de nordeuropæiske skove samt indkøbte planter. Vi anerkender påvirkningen, som transport af råvarer samt den produktion/forarbejdning, der efterfølgende udføres, har på miljøet. Vores CR-politik i forhold til miljø og klima er, at vi tager ansvar i forhold til miljø og klimapåvirkningen gennem aktivt at beskytte miljøet og herunder nedbringe vores forbrug.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til miljø og klima. Som følge af en løbende reduktion af forbrug af ressourcer, som konsekvens af et aktivt ønske om miljøansvarlighed og ordentlig købmandskab, vurderes området ikke at udgøre en væsentlig CR-risiko for koncernen. Ved indkøb af råvarer er certificering normalt et hovedkrav (f.eks. FSC), hvorved vi sikre at råvarerne opfylder en række CR-krav.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret  uacceptable handlinger / beslutninger på dette område i regnskabsåret.

 

Beskrivelse af handlinger og resultater

CR-indsatsen i JPS Marselis foregår primært i virksomhederne og den løbende indsats prioriteres ud fra de områder med højest CR-risiko. Det hænger ofte sammen med de fokuspunkter, der har også har et forretningsmæssigt perspektiv. Dvs. sociale forhold og medarbejderforhold samt miljø og klima.

2020/21 er fjerde år for udarbejdelse af rapportering om samfundsansvar (§99a), hvorfor det findes relevant at beskrive en kort status for de enkelte virksomhedsområder.

Indenfor sociale forhold og medarbejderforhold har Hornbaek stor fokus på sikkerheden i produktionen, hvor der anvendes maskiner til forarbejdning. Der arbejdes løbende med forbedrede arbejdsforhold gennem forbedret afskærming, arbejdsstilling for manuelle processer og anvendelse af særligt materiel til tunge løft og transport. Der anvendes i ekspeditionen bl.a. elektriske fremdrevne vogne ved pakning. Der gennemføres løbende programmer med undervisning i sikkerhed og sikring af fysisk arbejdsmiljø. I Hornbaek Baltic er spartlingsprocesen og kvalitetskontrol i overvejende grad manuel. Der er fokus på at sikre en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og tilstrækkelig belysning i denne proces. Der er i årets løb investeret i en maskine, der kan overtaget en væsentlig del af spartlingopgaverne.  I året er arbejdet systematisk på forebyggelse af arbejdsulykker, idet de ikke accepteres. I 2020/21 havde vi således ingen arbejdsulykker i koncernen.

Der er igangsat et ambitiøst uddannelsesforløb med fokus på fire af FN’s verdensmål, idet vi ønsker en konkret indsats i forhold til de enkelte forretningsområder. Uddannelsen indeholder i øvrigt øget digitalisering med udlevering af Ipad til medarbejderne. Uddannelsesforløbet sker på tværs af Hornbaek, Tropica og Vahle.

Hornbaek har indenfor miljø og klima gennem mange år haft fokus på anvendelse af FSC certificeret træ i produktionen. Det er til stadighed en udfordring at finde tilstrækkeligt certificeret træ, der opfylder Hornbaeks strenge kvalitetskrav.

Hornbaek Baltic har i året færdigimplementeret en ny malerlinie (nr. 2) med reduceret miljøbelastning, idet processen fremover kan gennemføres med lavere energiforbrug og et reduceret spild af maling. Energiforbruget er reduceret med og forbruget af maling reduceret.

Der er opsat ny belysning på fællesarealerne i en ejendom i Brabrand med 128 lejligheder. Det betyder større sikkerhed for beboerne med øget lysintensitet på udenomsarealerne herunder p-pladsen, i opgangene og i kælderen. Den nye LED belysning reducerer elforbruget betydeligt.

I året er implementeret en ny kehler i Hornbaek Baltic. Energiforbruget reduceres i processen sammenholdt med tidligere generations kehlere. Hertil kommer en bedre udnyttelse af råvaren (træ).

Tropica er storforbruger af vand, el og varme. Akvarieplanter kræver nemlig store mængder vand, lys og en fast temperatur på 24 grader i væksthusene. På vandområdet henter Tropica mere end firs procent af det samlede vandforbrug til planteproduktion fra fra regnvand fra tagene. Regnvandet samles op i en stor udvendig beholder, der kan rumme 1,3 mio. liter vand.

Tropica arbejder på el området med anvendelse af alternativer til den traditionelle elektriske belysning i et gartneri. Gennem de senere år har anvendelse af LED teknologien været med til at reducerer det samlede elforbrug. Der er i årets løb investeret i energieffektiv belysning i Dennerlee, der er bruger mindre strøm.

I året er indført to lagsproduktion af akvarieplanter i gartneriet på en del af arealet, hvilket andet lige betyder en fordobling af produktionen på dette areal med uændret varmeforbrug.

Det er i året besluttet at investere i ny højisoleret produktionshal med 4-8 lags produktion, der vil reducere varmeforbruget betydeligt sammenholdt med den nuværende produktion i drivhuse med glas. Planterne skal gro med kunstig lys (LED). Der forventes en varmebesparelse per enhed på op til 80%.

I Tropica er de sorte potter til produktion udskiftet med brune potter, der er lavet af genanvendeligt plastmateriale. Det lyder som en mindre ændring men betyder i praksis et stort skridt for miljøet. Det drejer sig om 2-3 millioner potter årligt, der kan genanvendes.

Vahle har investeret i nye malerfaciliteter, der skal implementeres i 2021/22. Målet er at undgå transport til og fra en ekstern underleverandør (maler). Det nye maler anlæg vurderes at reducere det samlede klimaaftryk samt reducere den forbrugte mængde maling per enhed samt opnå en mere energieffektiv tørringsproces.

Koncernen har i 2020/21 støttet projektet ”Landsbyer i Myanmar” gennem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær i Aarhus – et hjem for byens hjemløse og skæve eksistenser, samt andre mindre projekter.

Inden for områderne menneskerettigheder samt anti-korruption og forretningsetik har vi i 2020/21 foretaget overordnede vurderinger af de primære risici, som basis for det videre arbejde. Arbejdet med vurderingerne er, ligesom udviklingen af politikkerne for samfundsansvar i øvrigt, foretaget på tværs af organisationen med repræsentation fra koncernens store virksomheder. Der har i året ikke været konkrete forhold, som har krævet en særlig håndtering.

I 2021/22 vil vi fastholde koncernens CR-indsats indenfor sociale forhold og medarbejderforhold samt klima og miljø. Herudover vil vi undersøge, hvor vi hensigtsmæssigt kan udbygge indsatsen indenfor de to andre områder – menneskerettigheder samt antikorruption og forretningsetik.