Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a i 2021-22

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (Corporate Responsibility) omfatter beskrivelse af forretningsmodellen i JPS Marselis ApS i relation til samfundsansvar, politikker for samfundsansvar og risikovurdering samt beskrivelse af handlinger og resultater.

JPS Marselis ApS har valgt at offentliggøre redegørelsen jf. §99a på selskabets hjemmeside.

Nedenstående redegørelse omfatter JPS Marselis ApS’ rapportering for 2021/22 og er en del af ledelsesberetningen, som den fremgår af årsrapporten.

Beskrivelse af forretningsmodellen i JPS Marselis

JPS Marselis er opbygget med ejerskab af datterselskaber med fokus på ejendomme (JPS Ejendomme A/S, JPS Dania A/S, JPS AROS A/S og JPS Germa A/S) og virksomheder (Tropica Aquarium Plants A/S, Hornbaek A/S, Vahle A/S og Dansk Administrationscenter A/S). Flere af disse virksomheder er opbygget som fokuserede delkoncerner med egne datterselskaber. De enkelte virksomheder opererer med en høj grad af operationel selvstændighed: De har deres egen organisation og ledelse med ansvar for virksomhedens drift. Virksomhedernes underliggende datterselskaber driver aktiviteter, som er identiske med eller tæt relateret til virksomhedens gennemgående aktivitet.

Størstedelen af koncernens omsætning hidrører fra egenproduktion inden for trævarer og vandplanter. Den resterende del af omsætningen hidrører væsentligst fra handelsvirksomhed og udlejning af fast ejendom.

Koncernens indkøb af råvarer er begrænset til træ fra primært nordiske og baltiske skove, der købes i store mængder fra anerkendte leverandører. Koncernens indkøb af komponenter omfatter et stort antal produkter, der indkøbes fra leverandører over hele verden. Det gennemgående kendetegn for disse produkter er, at de er fremstillet hos leverandører med høje kvalitetsstandarder.

Koncernens afsætning er i væsentlighed baseret på salg til professionelle, der sælger varerne videre til både private og professionelle kunder. Den direkte omsætning/ salg til private og offentlige kunder er meget begrænset. Udlejning af koncernens ejendomme sker i overvejende grad til private (beboelse).

Ovenstående karakteristika for koncernens overordnede forretningsmodel betyder, at der er CR-relaterede forhold, som er særligt centrale for vores forretning. Det gælder særligt forhold relateret til vores medarbejdere, vores anvendelse af ressourcer i form af bl.a. energi og råvarer samt god forretningsetik.

CR – politik og risikovurdering

JPS Marselis har vedtaget politikker for samfundsansvar indenfor områderne:

  • Menneskerettigheder
  • Sociale forhold og medarbejderforhold
  • Anti-korruption og forretningsetik
  • Miljø og klima

Politikkerne er implementeret i koncernen.

Koncernens CR-politik udgør rammen for en fælles tilgang blandt vores medarbejdere i forhold til vores værdier og vores målsætning om at agere bæredygtigt og ansvarligt. Politikken beskriver en række retningslinjer samt vores forventninger til hinanden og sammenfatter, hvordan vi bør opføre os som henholdsvis medarbejdere og arbejdsgiver. Politikken tager udgangspunkt i FN’s Global Compact.

JPS Marselis har endvidere foretaget en samlet risikovurdering af disse områder. De vigtigste risici beskrives nedenfor i sammenhæng med politikken for de enkelte områder.

Menneskerettigheder

JPS Marselis har aktiviteter i en lang række lande verden over. Uanset hvilket land, vi opererer i, bestræber vi os på at overholde menneskerettighederne og på at behandle vores medarbejdere med værdighed og respekt. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder som formuleret i FN’s menneskerettighedserklæring samt i ILO’s konventioner og anbefalinger.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til menneskerettigheder. Koncernen opererer i mange forskellige lande, herunder også lande, der kan defineres som højrisikolande. Den væsentligste risiko i forhold til menneskerettigheder eksisterer i sammenhæng med aktiviteter i højrisikolande. Ledelsen for alle aktiviteter er imidlertid bekendt med vores politikker og holdninger til menneskerettigheder – uanset geografisk tilhørsforhold. Sidstnævnte vurderes som medvirkende til at reducere risikoen for overtrædelse af menneskerettighederne. Den væsentligste risiko i forhold til menneskerettigheder eksisterer i sammenhæng med aktiviteter i højrisikolande.

Sociale forhold og medarbejderforhold

I JPS Marselis mener vi, at resultater skabes gennem mennesker. Vi tilstræber at være en ansvarlig arbejdsgiver, som sikrer ordentlige ansættelsesforhold, sunde og sikre arbejdsforhold og et motiverende arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi er en mangfoldig arbejdsplads, som bidrager til de samfund, vi er til stede i, ved at skabe jobs og ved at ansætte ufaglærte og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til sociale forhold og medarbejderforhold. Da JPS Marselis anser medarbejderne som koncernens vigtigste ressource, vurderes CR-risici i forbindelse med sociale forhold og medarbejderforhold, som et område af særdeles væsentlig karakter.

Koncernens aktiviteter kræver dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, og der stilles betydelige krav til medarbejdernes kompetencer. Generelt beskæftiges overvejende veluddannet arbejdskraft eller medarbejdere, som efter oplæring og træning har erhvervet de nødvendige kompetencer, der muliggør overholdelse af virksomhedernes kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Det er medvirkende til at sikre, at der kan opretholdes et højt niveau inden for arbejdsmiljø.

Det vurderes eksplicit i forhold til sociale forhold og medarbejderforhold at være særlige risici i aktiviteter, der foregår uden for det tidligere Vesteuropa (Letland), idet ledelseskultur og motiverende arbejdsmiljøer ikke har samme udbredelse og historisk integritet, som vi kender det i Danmark. Vi har derfor særligt fokus på disse områder i den løbende ledelse og controlling af disse datterselskaber. Resultatet af denne særlige fokus vurderes at reducere de beskrevne risici. Der foretages kontinuerligt forbedringer for at minimere risici inden for området.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret uacceptable handlinger/ beslutninger på dette område i regnskabsåret.

Anti-korruption og forretningsetik

JPS Marselis har igennem årene opbygget et omdømme som en virksomhed, der opretholder en høj grad af integritet og etisk adfærd. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder bestikkelse.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til anti-korruption og forretningsetik. Visionen i JPS Marselis er at være blandt de bedste til at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde ved at forpligte os selv og vores virksomheder til at tage ansvar og agere bæredygtigt, uanset hvilket land vi opererer i. Visionen er dybt forankret i den måde, JPS Marselis driver forretning på, hvilket har medvirket til at opbygge koncernens gode omdømme. Det vurderes derfor, at dette område ikke udgør en væsentlig CR-risiko, men området tillægges alligevel stor opmærksomhed for at sikre, at den gode standard fastholdes.

Det vurderes eksplicit i forhold til anti-korruption og forretningsetik at være særlige risici i aktiviteter, der foregår uden for det tidligere Vesteuropa (Letland). Baggrunden er forretningsmiljøet, der er/ har været præget af bestikkelse og korruption, som historiske vigtige ingredienser for at nå de forretningsmæssige mål. Vi har derfor særligt fokus på disse områder i den løbende ledelse og controlling af disse datterselskaber. Resultatet af denne særlige fokus vurderes at reducere de beskrevne risici.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret uacceptable handlinger/ beslutninger på dette område i regnskabsåret.

Koncernen har indført en whistleblower-ordning i overensstemmelse med almindelig praksis for god virksomhedsledelse. Under whistleblower-ordningen kan medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter med tilknytning til JPS Marselis-koncernen i god tro foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, der kan få betydning for virksomheden som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Whistleblower-ordningen fremgår på jpsmarselis.dk i tre sprogversioner: dansk, engelsk og tysk. Der er i 2021/22 ikke sket indrapportering via ordningen.

Miljø og klima

Virksomhederne i JPS Marselis arbejder med råvarer, der i overvejende grad er produceret med positiv effekt på miljøet. Det gælder både den primære råvare (træ fra de nordeuropæiske skove) samt indkøbte planter. Vi anerkender påvirkningen, som transport af råvarer samt den produktion/ forarbejdning, der efterfølgende udføres, har på miljøet. Vores CR-politik i forhold til miljø og klima er, at vi tager ansvar i forhold til miljø- og klimapåvirkningen gennem aktivt at beskytte miljøet og herunder nedbringe vores forbrug.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til miljø og klima. Som følge af en løbende reduktion af forbrug af ressourcer, som konsekvens af et aktivt ønske om miljøansvarlighed og ordentligt købmandskab, vurderes området ikke at udgøre en væsentlig CR-risiko for koncernen. Ved indkøb af råvarer er certificering normalt et hovedkrav (f.eks. FSC®), hvorved vi sikrer, at råvarerne opfylder en række CR-krav.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret uacceptable handlinger/ beslutninger på dette område i regnskabsåret.

Beskrivelse af handlinger og resultater

CR-indsatsen i JPS Marselis foregår primært i virksomhederne, og den løbende indsats prioriteres ud fra områderne med højest CR-risiko. Det hænger ofte sammen med de fokuspunkter, der også har et forretningsmæssigt perspektiv. Dvs. sociale forhold og medarbejderforhold samt miljø og klima.

2021/22 er femte år for udarbejdelse af rapportering om samfundsansvar (§99a).

Nedenfor findes en kort status for de enkelte virksomhedsområder.

Alle medarbejdere i Hornbaek, Tropica og Vahle – i alt 153 medarbejdere – har i 2021/22 været på et todages kursus i ”Lean og Bæredygtig Produktion” med fokus på FN’s Verdensmål nr. 7 (Bæredygtig Energi), nr. 12 (Ansvarligt Forbrug og Produktion) og nr. 15 (Livet på Land). Medarbejderne i vores udenlandske datterselskaber har været på lignende kurser.

Der er planlagt opfølgningsforløb for alle medarbejdere i 2022/23. Derudover har nøglemedarbejdere gennemgået et kursusforløb, der klæder dem på til at være forandringsagenter, der går forrest og inspirerer deres kolleger i virksomhedernes arbejde med lean og bæredygtighed.

Uddannelsen af vores medarbejdere sker blandt andet som led i vores arbejde med FN’s Verdensmål 8 (Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst).

Som resultat af uddannelsesforløbet er der igangsat en række projekter. I Hornbaek er der f.eks. igangsat tre projekter. Det første omfatter nærmere analyse af muligheder i produktion for at undgå tunge løft. Det andet projekt omfatter digitalisering af ekspeditionens data for udsolgte varer, og det tredje projekt omfatter øget genanvendelse af affaldstræ.

Inden for sociale forhold og medarbejderforhold har Hornbaek stor fokus på sikkerheden i produktionen, hvor der anvendes maskiner til forarbejdning. Der arbejdes løbende med forbedrede arbejdsforhold gennem øget afskærmning, fornuftig arbejdsstilling for manuelle processer og anvendelse af særligt materiel til tunge løft og transport. I ekspeditionen anvendes der bl.a. elektriske fremdrevne vogne ved pakning. Der gennemføres løbende programmer med undervisning i sikkerhed og sikring af fysisk arbejdsmiljø.

I Hornbaek Baltic er spartlingsprocesen og kvalitetskontrol delvis manuel. Der er fokus på at sikre en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og tilstrækkelig belysning i denne proces. Der er i årets løb investeret i en maskine, der kan overtaget en væsentlig del af spartlingopgaverne. I dette år er der arbejdet systematisk på forebyggelse af arbejdsulykker, idet de ikke accepteres.

Hornbaek har haft to mindre arbejdsskader i 2021/22. I begge tilfælde har alle sikkerhedskrav til maskinerne været overholdt på ulykkestidspunktet. Efterfølgende er der blevet givet ekstra undervisning til medarbejderne vedr. overholdelse af sikkerhedsinstrukser, samt er der blevet indført en hyppigere rengøring af save.

Hornbaek har tilmeldt sig eco-online, som er en platform, hvor man registrerer alt kemi i virksomheden. Der er udarbejdet detaljerede handleplaner for, hvad man gør, hvis uheldet er ude.

Hornbaek har indenfor miljø og klima gennem mange år haft fokus på anvendelse af FSC®-certificeret træ i produktionen. Det er til stadighed en udfordring at finde tilstrækkeligt certificeret træ, der opfylder Hornbaeks strenge kvalitetskrav.

Herudover er der i Hornbaek gennemført følgende konkrete handlinger:

  • I Randers har nyt stregkodeanlæg hjulpet med reduktion af antallet af skæve løft.
  • I Randers er kontoret og kantinen blevet renoveret med lyddæmpende lofter og udluftning.
  • I Baltic er der blevet foretaget en gennemgående renovering af faciliteter i administrationen og for produktionsmedarbejderne.
  • I Baltic er der blevet installeret et registreringssystem på alle varer og intern logistik. Denne digitalisering mindsker bl.a. vores brug af papir.

Tropica er storforbruger af vand, el og varme. Akvarieplanter kræver nemlig store mængder vand, lys og en fast temperatur på 24 grader i væksthusene. På vandområdet henter Tropica mere end 80 % af det samlede vandforbrug til planteproduktion fra regnvand fra tagene. Regnvandet samles op i en stor udvendig beholder, der kan rumme 1,3 mio. liter vand.

Tropica arbejder på el-området med anvendelse af alternativer til den traditionelle elektriske belysning i et gartneri. Gennem de senere år har anvendelse af LED-teknologien været med til at reducere det samlede elforbrug. Der er i årets løb investeret yderligere ii energieffektiv belysning hos Dennerle Plants, som også indebærer, at vi øger egenproduktionen. Egenproduktionen hos Dennerle Plants skal minimere indkøb fra underleverandører markant, hvilket genererer et lavere CO2-aftryk pr. plante grundet mindre transport og diverse ompakninger.

I årets løb har vi testet nye pakkemetoder i ekspeditionen som har resulteret i, at vi både hos Dennerle Plants og Tropica skifter til en ren papløsning. Plastik folie samt styropor udgår.

Vi vil i løbet af året skifte den nuværende potte hos Dennerle Plants, så vi anvender den samme til produktion, som vi gør i Tropica. Det betyder, at knap tre mio. potter ændrer status til at være lavet af 99% genbrugsplast. Potten kommer derudover til at veje mindre og vil kunne blive sorteret i alle europæiske sorteringsanlæg.

Hos Tropica stopper produktionen af prints. Vi har udviklet en app, som i stedet løbende skal opdateres med plantenyheder, og hvor alle kunder kan hente de marketingmaterialer, de har brug for. På den måde producerer vi ikke overflødigt papir til lager, ligesom vi heller ikke skal sende materialet fysisk til hele Europa.

Vahle har indgået en aftale om, at alt strøm er grønt fra januar 2022. Det betyder i praksis, at den anvendte strøm i både administrationen og produktionen kommer fra vindmøller. Hertil kommer, at Vahle har reduceret strømforbruget med 22 % i absolutte kwh over de seneste fire år. Produktionen er i samme tidsrum øget med 35 %.

Denne besparelse er opnået ved investering i nye maskiner med lavere strømforbrug. F.eks. er en hovedkompressor udskiftet til en ny energirigtig model. Lyskilderne er på samme måde udskiftet til LED-belysning, og endelig er der hentet energibesparelse ved indretning af en mere effektiv produktion.

Vahle har investeret i nye malerfaciliteter, der er opstillet i 2021/22. Målet er at undgå transport til og fra en ekstern underleverandør (maler). Det nye maleranlæg vurderes at reducere det samlede klimaaftryk samt at reducere den forbrugte mængde maling pr. enhed. Derudover opnår vi en mere energieffektiv tørringsproces.

Koncernen har i 2021/22 støttet nedenstående projekter, der er nærmere beskrevet på jpsmarselis.dk:

Donation til ukrainske familier på flugt gennem Folkekirkens Nødhjælp. Bag donationen ligger et ønske om at skaffe de helt grundlæggende ting til de mange flygtninge, der lige nu står med meget lidt. Det er ting som mad, bleer, tæpper og husly. Ting, som vi helt naturligt tager forgivet herhjemme.

Kirkens Korshær generelle arbejde i Aarhus, der er hjem for byens hjemløse og skæve eksistenser

Der er indgået en treårig klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp. Aftalen har både fokus på at gøre en forskel for klimaet og på at hjælpe de samfund, der lider under klimaforandringerne. Som en del af klimaaftalen bliver der plantet mere end 2.000 træer i Uganda, som både har en positiv effekt på klimaet ved at optage CO2 og har en direkte indflydelse på lokalsamfundet.

”SheWORKS” er et projekt under Made in Hope, der arbejder med trafikerede kvinder og deres børn i Manilla, Filipinerne. Projektet omfatter støtte og hjælp til uddannelse, der giver kvinderne mulighed for at forsøge sig selv og få et bedre liv.

Inden for områderne menneskerettigheder samt anti-korruption og forretningsetik har vi i 2021/22 foretaget overordnede vurderinger af de primære risici, som basis for det videre arbejde. Arbejdet med vurderingerne er, ligesom udviklingen af politikkerne for samfundsansvar i øvrigt, foretaget på tværs af organisationen med repræsentation fra koncernens virksomheder. Herved sikres en stor bevidsthed om risikobilledet i hele koncernen. Der er ikke fundet områder eller handlinger i øvrigt, der kræver en særlig håndtering.

I 2022/23 vil vi fastholde koncernens CR-indsats inden for de områder, der er beskrevet ovenfor.