Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a i 2022-23

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (Corporate Responsibility, eller ”CR”) omfatter beskrivelse af forretningsmodellen i JPS Marselis ApS i relation til samfundsansvar, politikker for samfundsansvar og risikovurdering samt beskrivelse af handlinger og resultater.

JPS Marselis ApS har valgt at offentliggøre redegørelsen jf. §99a på selskabets hjemmeside.

Følgende redegørelse omfatter JPS Marselis ApS’ rapportering for 2022/23 og er en del af ledelsesberetningen, som den fremgår af årsrapporten.

Download rapporten som PDF-fil her.

Beskrivelse af forretningsmodellen i JPS Marselis

JPS Marselis er opbygget med ejerskab af datterselskaber med fokus på danske ejendomme (JPS Ejendomme A/S, JPS Dania A/S, JPS AROS A/S og JPS Germa A/S) og virksomhederne Tropica Aquarium Plants A/S (aktiviteter i Danmark, Tyskland og Canada), Hornbaek A/S (aktiviteter i Danmark og Letland), Vahle A/S (aktiviteter i Danmark) og Dansk Administrationscenter A/S (aktiviteter i Danmark). Hertil kommer datterselskabet JPS AGRO A/S med fokus på investering i dansk landbrug og skov. Flere af disse virksomheder er opbygget som fokuserede delkoncerner med egne datterselskaber. De enkelte virksomheder opererer med en høj grad af operationel selvstændighed: De har deres egen organisation og ledelse med ansvar for virksomhedens drift. Virksomhedernes underliggende datterselskaber driver aktiviteter, som er identiske med eller tæt relateret til virksomhedens gennemgående aktivitet.

Størstedelen af koncernens omsætning hidrører fra egenproduktion inden for trævarer og vandplanter. Den resterende del af omsætningen hidrører væsentligst fra handelsvirksomhed og udlejning af fast ejendom.

Koncernens indkøb af råvarer er begrænset til træ fra primært nordiske og baltiske skove, der købes i store mængder fra anerkendte leverandører. Koncernens indkøb af komponenter omfatter et stort antal produkter, der indkøbes fra leverandører over hele verden. Det gennemgående kendetegn for disse produkter er, at de er fremstillet hos leverandører med høje kvalitetsstandarder.

Koncernens afsætning er i væsentlighed baseret på salg til professionelle, der sælger varerne videre til både private og professionelle kunder. Den direkte omsætning/ salget til private og offentlige kunder er meget begrænset. Udlejning af koncernens ejendomme sker i overvejende grad til private (beboelse).

Ovenstående karakteristika for koncernens overordnede forretningsmodel betyder, at der er CR-relaterede forhold, som er særligt centrale for vores forretning. Det gælder særligt forhold relateret til vores medarbejdere, vores anvendelse af ressourcer i form af bl.a. energi og råvarer samt god forretningsetik.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023
REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

CR – politik og risikovurdering

JPS Marselis har vedtaget politikker for samfundsansvar indenfor områderne: 

  • Menneskerettigheder
  • Sociale forhold og medarbejderforhold
  • Anti-korruption og forretningsetik
  • Miljø og klima 

Politikkerne er implementeret i koncernen. 

Koncernens CR-politik udgør rammen for en fælles tilgang blandt vores medarbejdere i forhold til vores værdier og vores målsætning om at agere bæredygtigt og ansvarligt. Politikken beskriver en række retningslinjer samt vores forventninger til hinanden og sammenfatter, hvordan vi bør opføre os som henholdsvis medarbejdere og arbejdsgiver. Politikken tager udgangspunkt i FN’s Global Compact. 

JPS Marselis har endvidere foretaget en samlet risikovurdering af disse områder. De vigtigste risici beskrives nedenfor i sammenhæng med politikken for de enkelte områder 

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Menneskerettigheder

JPS Marselis har aktiviteter i en lang række lande verden over. Uanset hvilket land, vi opererer i, bestræber vi os på at overholde menneskerettighederne og på at behandle vores medarbejdere med værdighed og respekt. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder som formuleret i FN’s menneskerettighedserklæring samt i ILO’s konventioner og anbefalinger.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til menneskerettigheder. Koncernen opererer i forskellige lande. Der vurderes dog ikke at være tilknyttet særlige risici i relation menneskerettigheder i disse lande.,

Ledelsen for alle aktiviteter er bekendt med vores politikker og holdninger til menneskerettigheder – uanset geografisk tilhørsforhold. Sidstnævnte vurderes som medvirkende til at reducere risikoen for overtrædelse af menneskerettighederne. Der har ikke i årets løb været konstateret overtrædelser af menneskerettighederne. Der forventes med de beskrevne tiltag ikke at være en særlig risiko fremadrettet.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Sociale forhold og medarbejderforhold

I JPS Marselis mener vi, at resultater skabes gennem mennesker. Vi tilstræber at være en ansvarlig arbejdsgiver, som sikrer ordentlige ansættelsesforhold, sunde og sikre arbejdsforhold og et motiverende arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi er en mangfoldig arbejdsplads, som bidrager til de samfund, vi er til stede i, ved at skabe jobs og ved at ansætte ufaglærte og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til sociale forhold og medarbejderforhold. Da JPS Marselis anser medarbejderne som koncernens vigtigste ressource, vurderes CR-risici i forbindelse med sociale forhold og medarbejderforhold, som et område af særdeles væsentlig karakter.

Koncernens aktiviteter kræver dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, og der stilles betydelige krav til medarbejdernes kompetencer. Generelt beskæftiges overvejende veluddannet arbejdskraft eller medarbejdere, som efter oplæring og træning har erhvervet de nødvendige kompetencer, der muliggør overholdelse af virksomhedernes kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Det er medvirkende til at sikre, at der kan opretholdes et højt niveau inden for arbejdsmiljø.

Det vurderes eksplicit i forhold til sociale forhold og medarbejderforhold at være særlige risici i aktiviteter, der foregår uden for det tidligere Vesteuropa (Letland), idet ledelseskultur og motiverende arbejdsmiljøer ikke har samme udbredelse og historisk integritet, som vi kender det i Danmark. Vi har derfor særligt fokus på disse områder i den løbende ledelse og controlling af disse datterselskaber. Resultatet af denne særlige fokus vurderes at reducere de beskrevne risici. Der foretages kontinuerligt forbedringer for at minimere risici inden for området. Der har ikke været konkrete sager i 2022/23 i de forbindelser. 

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret uacceptable handlinger/ beslutninger på dette område i regnskabsåret. De igangsatte tiltag vurderes at være tilstrækkelige til at imødekomme risici for overtrædelser på dette område fremadrettet.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Anti-korruption og forretningsetik

JPS Marselis har igennem årene opbygget et omdømme som en virksomhed, der opretholder en høj grad af integritet og etisk adfærd. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder bestikkelse.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til anti-korruption og forretningsetik. Visionen i JPS Marselis er at være blandt de bedste til at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde ved at forpligte os selv og vores virksomheder til at tage ansvar og agere bæredygtigt, uanset hvilket land vi opererer i. Visionen er dybt forankret i den måde, JPS Marselis driver forretning på, hvilket har medvirket til at opbygge koncernens gode omdømme. Det vurderes derfor, at dette område ikke udgør en væsentlig CR-risiko, men området tillægges alligevel stor opmærksomhed for at sikre, at den gode standard fastholdes.

Det vurderes eksplicit i forhold til anti-korruption og forretningsetik at være særlige risici i aktiviteter, der foregår uden for det tidligere Vesteuropa (Letland). Baggrunden er forretningsmiljøet, der er/ har været præget af bestikkelse og korruption, som historiske vigtige ingredienser for at nå de forretningsmæssige mål. Vi har derfor særligt fokus på disse områder i den løbende ledelse og controlling af disse datterselskaber. Resultatet af denne særlige fokus vurderes at reducere de beskrevne risici.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret uacceptable handlinger/ beslutninger på dette område i regnskabsåret.

Koncernen har indført en whistleblower-ordning i overensstemmelse med almindelig praksis for god virksomhedsledelse. Under whistleblower-ordningen kan medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter med tilknytning til JPS Marselis-koncernen i god tro foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, der kan få betydning for virksomheden som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Whistleblower-ordningen fremgår på jpsmarselis.dk i tre sprogversioner: dansk, engelsk og tysk. Der er i 2022/23 ikke sket indrapportering via ordningen.

Det forventes, at de igangsatte aktiviteter på området er tilstrækkelige til at imødegå risici på dette område.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Miljø og klima

Virksomhederne i JPS Marselis arbejder med råvarer, der i overvejende grad er produceret med positiv effekt på miljøet. Det gælder både den primære råvare (træ fra de nordeuropæiske skove) samt indkøbte planter. Vi anerkender påvirkningen, som transport af råvarer samt den produktion/ forarbejdning, der efterfølgende udføres, har på miljøet. Vores CR-politik i forhold til miljø og klima er, at vi tager ansvar i forhold til miljø- og klimapåvirkningen gennem aktivt at beskytte miljøet og herunder nedbringe vores forbrug.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til miljø og klima. Som følge af en løbende reduktion af forbrug af ressourcer, som konsekvens af et aktivt ønske om miljøansvarlighed og ordentligt købmandskab, vurderes området ikke at udgøre en væsentlig CR-risiko for koncernen. Ved indkøb af råvarer er certificering normalt et hovedkrav (f.eks. FSC®), hvorved vi sikrer, at råvarerne opfylder en række CR-krav.

JPS Marselis blev i marts 2023 en del af FN’s – Global Compact Network. Det betyder, at koncernen officielt dedikerer sig til at efterleve ti internationalt aftalte principper for ansvarlig virksomhedsledelse og til at bidrage til, at verdenssamfundet opnår FN’s verdensmål. Udover koncernen er Tropica, Hornbaek og Vahle også blevet en del af Global Compact, idet det giver god mening at få de enkelte produktionsvirksomheder med, da de i forvejen har fokus på bæredygtig produktion. Som en del af Global Compact Network opnås en unik mulighed for at lære af andre virksomheders erfaringer og få inspiration til, hvordan vi kan blive endnu bedre, og hvor vi skal sætte ind hvornår.

Vahle opnåede i slutningen af 2022, som en af de første virksomheder i Danmark, certifikat på at være Klimaklar Produktionsvirksomhed gennem Dansk Industri.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret uacceptable handlinger/ beslutninger på dette område i regnskabsåret. Med udgangspunkt i de igangsatte aktiviteter vurderes der ikke at være risici i forhold til området.

Beskrivelse af handlinger og resultater

CR-indsatsen i JPS Marselis foregår primært i virksomhederne, og den løbende indsats prioriteres ud fra områderne med højest CR-risiko. Det hænger ofte sammen med de fokuspunkter, der også har et forretningsmæssigt perspektiv. Dvs. sociale forhold og medarbejderforhold samt miljø og klima.

2022/23 er sjette år for udarbejdelse af rapportering om samfundsansvar (§99a).

Nedenfor findes en kort status for de enkelte virksomhedsområder.

På baggrund af kursusforløbet i lean og bæredygtig produktion, som alle medarbejdere i Hornbaek, Tropica og Vahle samt udenlandske datterselskaber gennemførte i 2021/2022, har alle medarbejdere i 2022/2023 spillet en aktiv rolle i virksomhedernes daglige arbejde med at løfte lean og bæredygtighed til nye niveauer. Derudover har medarbejderne i små forløb fået genopfrisket deres viden om lean og bæredygtighed, og virksomhedernes tavleformænd er blevet trænet i afvikling af tavlemøder.

Vores medarbejdere gennemfører løbende kurser med henblik på varetagelse af nye arbejdsområder, opkvalificering og personlig udvikling.

I stedet for at investere i nye computere til virksomhederne, indkøber koncernen istandsatte genbrugscomputere. Computeren er så godt istandsatte, at medarbejderne hverken kan se eller mærke at computerne er brugte.

Koncernens CR-politik udgør rammen for en fælles tilgang blandt vores medarbejdere i forhold til vores værdier og vores målsætning om at agere bæredygtigt og ansvarligt. Politikken beskriver en række retningslinjer samt vores forventninger til hinanden og sammenfatter, hvordan vi bør opføre os som henholdsvis medarbejdere og arbejdsgiver. Politikken tager udgangspunkt i FN’s Global Compact, og for at styrke arbejdet inden for de fire udvalgte områder har JPS Marselis og datterselskaberne Tropica, Hornbaek og Vahle tilsluttet sig FN’s Global Compact.

 

Hornbaek Danmark og Hornbaek Baltic

I Hornbaek Danmark er der lavet LCA (Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering), og tilhørende ”Produktspecifik EPD”. Produkter er blevet registreret og undersøgt for kandidatstoffer iht. reglerne i REACH

Alle Hornbaeks medarbejdere i produktionen og ekspeditionen har været på et todages kursus i 5S-principperne.

Hos Hornbaek Baltic er der blevet arbejdet med et forbedret arbejdsmiljø i afdelingen for spartling og kvalitetskontrol, hvor der arbejder op til 41 medarbejdere. Tidligere var afdelingen en del af en produktionsbygning, der indeholdt en produktion med malerlinje og færdigpakningsområde. Forbedringerne er sket ved at flytte afdelingen til en ny bygning med en betydelige reducering i støj- og støvniveau og bedre mulighed for at regulere temperaturen.

Herudover er følgende konkrete tiltag blevet gennemført hos Hornbaek Baltic:

  • Tilføjelse af et hydraulisk-løftebord efter båndsaven, som afhjælper tunge løft.
  • Forskellige digitaliserings projekter er blevet gennemført.
  • Konkrete projekter er blevet gennemført vedr. besparelse af el, der får stor betydning fremadrettet. Det er pt. ikke muligt at kvantificere dette.
REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Tropica og Dennerle Plants

Tropica har på to områder foretaget væsentlige bæredygtige tiltag i løbet af året:

  • Konverteringen af HPS (højtryknatrium) lamper til LED-belysning. Det er et projekt til knap 1,6 mio. kr., hvor samtlige af de 750 W vækstlyslamper er blevet konverteret til det mindre energiforbrugende LED-lys. Tidligere blev der brugt omkring 750.000 kWh årligt til vækstlys alene, men de foreløbige tal tyder på, at vi er i stand til at nedsætte vores forbrug til omkring det halve eller ca. 375.000 kWh/år. Den mindre varmeafgivelse fra LED-belysningen kræver lidt øgede varmeudgifter, hvilket dog klart bliver opvejet af besparelsen på el-delen.
  • Målrettet arbejde med ressourcebesparende tiltag omkring deres pakke- og ekspeditionsfunktioner. Det har primært været de medarbejdere, der arbejder i enten indkøbs- eller ekspeditionsgruppen, der ved hjælp af blot ti forskellige forbedringsforslag vedrørende emballering af Tropicas produkter og/ eller de enkelte arbejdsprocesser i arbejdsområdet har fundet løsninger, der kan give en årlig besparelse på næsten en halv million kr.! Der har været udvist en imponerende stor kreativitet til at ”kigge ind i” de forskellige processer og finde både store og små forslag, der gavner miljøet og sparer penge på bundlinjen.

Hos Dennerle Plants er der gennemført betydelige besparelser i elforbruget gennem adfærdsændringer, hvilket betyder en besparelse på 19 % af det normalt estimerede strømforbrug i sæsonen 2022-23. Dette er vel og mærke opnået uden investeringer, men blot på ændret adfærd og opmærksomhed på forbruget fra alle medarbejdere i virksomheden.

 

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023
REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Vahle

Vahle opnåede i december 2022 – som en af de første virksomheder i Danmark – certifikat på at være en Klimaklar Produktionsvirksomhed gennem Dansk Industri. Der er udarbejdet en plan for at være klimaneutral i 2025 (CO2).

Vahle forventer at have EPD’er klar på deres indvendige døre ultimo 2023 (CO2-beregning på de enkelte produkter).

Vahle har etableret in-house overfladebehandling, hvilket sparer ugentlig transport til og fra ekstern maler.  Det nye maleranlæg reducerer det samlede klimaaftryk samt reducerer den forbrugte mængde maling pr. enhed. Derudover opnås en mere energieffektiv tørringsproces.

Dansk Administrationscenter

Dansk Administrationscenter har det seneste år arbejdet målrettet med styrkebaseret ledelse. Gennem løbende uddannelse bliver medarbejderne gjort bevidste om deres individuelle styrker, og hvordan de kan bruge dem til at løfte i flok. I stedet for at fokusere på de områder, hvor den enkelte medarbejder kæmper, lærer medarbejderne at styrke de områder, hvor de allerede er stærke og kan blive endnu stærkere.

Dansk Administrationscenter støtter Danske Hospitalsklovne, Julemærkemarchen og Sølund Musik-Festival. De to første med monetære donationer og Sølund Musik-Festival ved at donere en arbejdsdag til at hjælpe med at sætte telte op til festivalen.

På kontoret har Dansk Administrationscenter fokus på at minimere printerudskrift ved bl.a. at digitalisere og automatisere flere processer.

I forhold til kunderne har Dansk Administrationscenter fokus på at vejlede dem i, hvordan de kan energioptimere deres ejendomme. Senest har Dansk Administrationscenter indgået et samarbejde, der gør det muligt for dem at vise kunderne, hvordan de kan energioptimere deres ejendomme og opdatere deres energimærker. Derudover bliver lejerne opfordret til at vælge grøn energi.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023
REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

JPS Agro

Urørt skov fremmer biodiversitet og bidrager til FN’s verdensmål. JPS har omlagt et areal på 17.000 m2 til urørt skov, der er en del af et samlet skovareal på 220.000m2 beliggende under en kilometer fra Danmarks højeste ”bjerg” Yding Skovhøj på 172 meter. Det betyder i praksis, at der i området ikke må fjernes træ, og at der ikke aktivt må plantes nye træer. Skoven skal leve sit eget liv.

Urørt skov spiller en afgørende rolle i bevarelsen og fremmelsen af biodiversitet. Når skove forbliver uberørte af menneskelig aktivitet, tillader de et bredt spektrum af plante- og dyrearter at trives og opretholde naturlige økosystemer.

Urørt skov fungerer som levesteder for et væld af arter. Mangfoldigheden af træer, buske, planter og undervegetation skaber varierede levesteder og økologiske nicher for forskellige organismer. Det giver mulighed for et komplekst fødenetværk, hvor forskellige arter interagerer og afhænger af hinanden for overlevelse og reproduktion.

Urørt skov bidrager direkte og indirekte til flere af FN’s verdensmål, der er en samling af 17 mål for bæredygtig udvikling. Urørt skov er f.eks. forbundet med disse mål:

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet – Urørt skov spiller en afgørende rolle i at bevare vandressourcer og vandkvalitet. Skovområder fungerer som naturlige vandopsamlingsområder og hjælper med at regulere vandstrømme, reducere oversvømmelser og forbedre vandfiltrering.

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund – Bevarelse af urørt skov kan have positive virkninger på nærliggende samfund. Skove kan fungere som rekreative områder, understøtte økoturisme og skabe økonomiske muligheder for lokale samfund gennem bæredygtig skovforvaltningspraksis.

Verdensmål 13: Klimaindsats – Urørt skov spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaforandringer. Skove fungerer som kuldioxidoptagere og hjælper med at reducere drivhusgasemissioner. Bevarelse af urørt skov bidrager til at bevare skovens kulstoflager og minimere udledningen af CO2, hvilket er afgørende for at begrænse global opvarmning.

Verdensmål 15: Livet på land – Urørt skov er vigtigt for bevarelsen af biodiversitet og bevarelse af levesteder for mange plantearter, dyr og mikroorganismer. Ved at bevare urørt skov bidrager vi til bevarelsen af truede arter, bevarelsen af økosystemtjenester og opretholdelsen af økosystemets sundhed.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling – For at bevare og beskytte urørt skov kræves der samarbejde på tværs af sektorer, herunder regeringer, civilsamfund, virksomheder og lokale samfund. Gennem partnerskaber kan man fremme bevaringsindsatsen, styrke skovforvaltning og skabe synergier med andre mål.

Støtte til velgørende projekter

Koncernen har i 2022/23 støttet nedenstående projekter, der er nærmere beskrevet på jpsmarselis.dk:

Kirkens Korshær generelle arbejde i Aarhus, der er hjem for byens hjemløse og skæve eksistenser

Treårig klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp. Aftalen har både fokus på at gøre en forskel for klimaet og på at hjælpe de samfund, der lider under klimaforandringerne. Som en del af klimaaftalen bliver der plantet mere end 2.000 træer i Uganda, som både har en positiv effekt på klimaet ved at optage CO2 og har en direkte indflydelse på lokalsamfundet.

Donation på 25.000€ til Folkekirkens Nødhjælps indsats for at hjælpe familier på flugt fra det krigsramte Ukraine.

”SheWORKS”, som er et projekt under Made in Hope, der arbejder med trafikerede kvinder og deres børn i Manilla, Filippinerne. Projektet omfatter støtte og hjælp til uddannelse, der giver kvinderne mulighed for at forsørge sig selv og få et bedre liv.

Inden for områderne menneskerettigheder samt anti-korruption og forretningsetik har vi i 2022/23 foretaget overordnede vurderinger af de primære risici, som basis for det videre arbejde. Arbejdet med vurderingerne er, ligesom udviklingen af politikkerne for samfundsansvar i øvrigt, foretaget på tværs af organisationen med repræsentation fra koncernens virksomheder. Herved sikres en stor bevidsthed om risikobilledet i hele koncernen. Der er ikke fundet områder eller handlinger i øvrigt, der kræver en særlig håndtering.

I 2023/24 vil vi fastholde koncernens CR-indsats inden for de områder, der er beskrevet ovenfor.