JPS Marselis - samfundsansvar

JPS indgår en treårig klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp

Aftalen har både fokus på at gøre en forskel for klimaet og på at hjælpe de samfund, der lider under klimaforandringerne. Som en del af klimaaftalen bliver der plantet mere end 2.000 træer i Uganda, som både har en positiv effekt på klimaet ved at optage CO2 og har en direkte indflydelse på lokalsamfundet.

”Vi er glade for at have indgået en aftale med Folkekirkens Nødhjælp, fordi aftalen ikke alene gør det muligt at gøre en forskel for klimaet med træplantning, men også for de befolkninger, der rammes hårdest af klimaforandringer. Udover vores eget fokus på bæredygtighed ønsker vi at tage ansvar for verden omkring os. Plantningen af træer hænger godt sammen med det arbejde, vi allerede gør med bæredygtighed i koncernens virksomheder – særligt i forhold til vores produktion af træprodukter og af vandplanter,” fortæller Søren Christian Madsen, JPS.

Udover at de plantede træer har en effekt på optagelsen af CO2 i atmosfæren, har de også en direkte indvirkning på lokalbefolkningen i det område af Uganda, hvor træerne bliver plantet. Her oplever de en større efterspørgsel på planteskoler og arbejdskraft til træplantning og pasning, hvilket er med til at drive den lokale udvikling og skabe flere arbejdspladser.

En bred klimaindsats

Klimaforandringer

Klimaforandringer har allerede nu store konsekvenser for mennesker i verdens fattigste lande. Mange bliver drevet på flugt på grund af det omskiftelige vejr, mens andre sulter, fordi vejret er for uforudsigeligt, hvilket gør det svært at holde liv i afgrøder.

Folkekirkens Nødhjælps klimaaftale med JPS er en bred klimaindsats, der hviler på tre ben: Plantning af klimatræer i Uganda, som optager CO2 og bidrager til et mindsket klimaaftryk. Klimatilpasning, hvor småbønderne i Uganda lærer om nye landbrugsmetoder og afgrøder, der kan modstå klimaforandringerne. Og endelig bidrager aftalen til en katastrofefond, der gør Folkekirkens Nødhjælp i stand til at yde akut hjælp, når naturkatastrofer rammer verdens fattigste.

I Folkekirkens Nødhjælp ser generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen frem til det nye samarbejde om en styrket klimaindsats i Uganda:

“Vi er utroligt glade for aftalen med JPS, der styrker vores klimarbejde i Uganda og hjælper den fattige befolkning med at opbygge samfund, der kan modstå stigende temperaturer, tørke og oversvømmelser. Der er et stort behov for, at private virksomheder involverer sig i klimaindsatser i udviklingslandene og bidrager til den bredere opfyldelse af verdensmålene. Opgaven er enorm, og vi kan ikke løfte den alene, men har behov for partnerskaber på tværs af sektorer.”

I løbet af de næste tre år donerer JPS i alt 300.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælps klimaindsats. Donationen går bl.a. til katastrofefonden, plantning af træer, etablering af vandpumper og vandrensningsanlæg for at sikre rent drikkevand, effektivisering af landbruget med robuste fødevarer, anlægning af diger og opsamlingssøer samt meget, meget andet, der sikrer bedre levevilkår for de berørte befolkningsgrupper.

Klimaaftale Uganda

Se vores andre CSR-initiativer