Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a i 2023-24

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (Corporate Responsibility, eller ”CR”) omfatter beskrivelse af forretningsmodellen i JPS Marselis ApS i relation til samfundsansvar, politikker for samfundsansvar og risikovurdering samt beskrivelse af handlinger og resultater.

JPS Marselis ApS har valgt at offentliggøre redegørelsen jf. §99a på selskabets hjemmeside.

Følgende redegørelse omfatter JPS Marselis ApS’ rapportering for 2023/24 og er en del af ledelsesberetningen, som den fremgår af årsrapporten.

Download rapporten som PDF-fil her.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Beskrivelse af forretningsmodellen i JPS Marselis

JPS Marselis er opbygget med ejerskab af datterselskaber med fokus på danske ejendomme (JPS Ejendomme A/S, JPS Dania A/S, JPS AROS A/S og JPS Germa A/S) og virksomhederne Tropica Aquarium Plants A/S (aktiviteter i Danmark, Tyskland og Canada), Hornbaek A/S (aktiviteter i Danmark og Letland), Vahle A/S (aktiviteter i Danmark) og Dansk Administrationscenter A/S (aktiviteter i Danmark). Hertil kommer datterselskabet JPS AGRO A/S med fokus på investering i dansk landbrug og skov. Flere af disse virksomheder er opbygget som fokuserede delkoncerner med egne datterselskaber. De enkelte virksomheder opererer med en høj grad af operationel selvstændighed: De har deres egen organisation og ledelse med ansvar for virksomhedens drift. Virksomhedernes underliggende datterselskaber driver aktiviteter, som er identiske med eller tæt relateret til virksomhedens gennemgående aktivitet.

Størstedelen af koncernens omsætning hidrører fra egenproduktion inden for trævarer og vandplanter. Den resterende del af omsætningen hidrører væsentligst fra handelsvirksomhed og udlejning af fast ejendom.

Koncernens indkøb af råvarer er begrænset til træ fra primært nordiske og baltiske skove, der købes i store mængder fra anerkendte leverandører. Koncernens indkøb af komponenter omfatter et stort antal produkter, der indkøbes fra leverandører over hele verden. Det gennemgående kendetegn for disse produkter er, at de er fremstillet hos leverandører med høje kvalitetsstandarder.

Koncernens afsætning er i væsentlighed baseret på salg til professionelle, der sælger varerne videre til både private og professionelle kunder. Den direkte omsætning/ salget til private og offentlige kunder er meget begrænset. Udlejning af koncernens ejendomme sker i overvejende grad til private (beboelse).

Ovenstående karakteristika for koncernens overordnede forretningsmodel betyder, at der er CR-relaterede forhold, som er særligt centrale for vores forretning. Det gælder særligt forhold relateret til vores medarbejdere, vores anvendelse af ressourcer i form af bl.a. energi og råvarer samt god forretningsetik.

CR – politik og risikovurdering

JPS Marselis har vedtaget politikker for samfundsansvar indenfor områderne:

  • Menneskerettigheder
  • Sociale forhold og medarbejderforhold
  • Anti-korruption og forretningsetik
  • Miljø og klima

Politikkerne er implementeret i koncernen.

Koncernens CR-politik udgør rammen for en fælles tilgang blandt vores medarbejdere i forhold til vores værdier og vores målsætning om at agere bæredygtigt og ansvarligt. Politikken beskriver en række retningslinjer samt vores forventninger til hinanden og sammenfatter, hvordan vi bør opføre os som henholdsvis medarbejdere og arbejdsgiver. Politikken tager udgangspunkt i FN’s Global Compact.

JPS Marselis har endvidere foretaget en samlet risikovurdering af disse områder. De vigtigste risici beskrives nedenfor i sammenhæng med politikken for de enkelte områder.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Menneskerettigheder

 JPS Marselis har aktiviteter i en lang række lande verden over. Uanset hvilket land, vi opererer i, bestræber vi os på at overholde menneskerettighederne og på at behandle vores medarbejdere med værdighed og respekt. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder som formuleret i FN’s menneskerettighedserklæring samt i ILO’s konventioner og anbefalinger.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til menneskerettigheder. Koncernen opererer i forskellige lande. Der vurderes dog ikke at være tilknyttet særlige risici i relation menneskerettigheder i disse lande.,

Ledelsen for alle aktiviteter er bekendt med vores politikker og holdninger til menneskerettigheder – uanset geografisk tilhørsforhold. Sidstnævnte vurderes som et fuldt tilstrækkelig tiltag for at modvirke risikoen for overtrædelse af menneskerettighederne. Der har ikke i årets løb været konstateret overtrædelser af menneskerettighederne. Der forventes med de beskrevne tiltag ikke at være en særlig risiko fremadrettet.

Sociale forhold og medarbejderforhold

I JPS Marselis mener vi, at resultater skabes gennem mennesker. Vi tilstræber at være en ansvarlig arbejdsgiver, som sikrer ordentlige ansættelsesforhold, sunde og sikre arbejdsforhold og et motiverende arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi er en mangfoldig arbejdsplads, som bidrager til de samfund, vi er til stede i, ved at skabe jobs og ved at ansætte ufaglærte og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til sociale forhold og medarbejderforhold. Da JPS Marselis anser medarbejderne som koncernens vigtigste ressource, vurderes CR-risici i forbindelse med sociale forhold og medarbejderforhold, som et område af særdeles væsentlig karakter.

Koncernens aktiviteter kræver dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, og der stilles betydelige krav til medarbejdernes kompetencer. Generelt beskæftiges overvejende veluddannet arbejdskraft eller medarbejdere, som efter oplæring og træning har erhvervet de nødvendige kompetencer, der muliggør overholdelse af virksomhedernes kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Det er medvirkende til at sikre, at der kan opretholdes et højt niveau inden for arbejdsmiljø.

Det vurderes eksplicit i forhold til sociale forhold og medarbejderforhold at være særlige risici i aktiviteter, der foregår uden for det tidligere Vesteuropa (Letland), idet ledelseskultur og motiverende arbejdsmiljøer ikke har samme udbredelse og historisk integritet, som vi kender det i Danmark. Vi har derfor særligt fokus på disse områder i den løbende ledelse og controlling af disse datterselskaber. Resultatet af denne særlige fokus vurderes at reducere de beskrevne risici. Der foretages kontinuerligt forbedringer for at minimere risici inden for området. Der har ikke været konkrete sager i 2023/24 i de forbindelser.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret uacceptable handlinger/ beslutninger på dette område i regnskabsåret. De igangsatte tiltag vurderes at være tilstrækkelige til at imødekomme risici for overtrædelser på dette område fremadrettet. Ledelsen følger op på dette område løbende, og vil foretage nødvendige tiltag for undgå uacceptable hændelser, såfremt det viser sig, at igangsatte aktiviteter ikke er tilstrækkelige.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023
REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Anti-korruption og forretningsetik

JPS Marselis har igennem årene opbygget et omdømme som en virksomhed, der opretholder en høj grad af integritet og etisk adfærd. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder bestikkelse.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til anti-korruption og forretningsetik. Visionen i JPS Marselis er at være blandt de bedste til at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde ved at forpligte os selv og vores virksomheder til at tage ansvar og agere bæredygtigt, uanset hvilket land vi opererer i. Visionen er dybt forankret i den måde, JPS Marselis driver forretning på, hvilket har medvirket til at opbygge koncernens gode omdømme. Det vurderes derfor, at dette område ikke udgør en væsentlig CR-risiko, men området tillægges alligevel stor opmærksomhed for at sikre, at den gode standard fastholdes.

Det vurderes eksplicit i forhold til anti-korruption og forretningsetik at være særlige risici i aktiviteter, der foregår uden for det tidligere Vesteuropa (Letland). Baggrunden er forretningsmiljøet, der er/ har været præget af bestikkelse og korruption, som historiske vigtige ingredienser for at nå de forretningsmæssige mål. Vi har derfor særligt fokus på disse områder i den løbende ledelse og controlling af disse datterselskaber. Resultatet af denne særlige fokus vurderes at reducere de beskrevne risici.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret uacceptable handlinger/ beslutninger på dette område i regnskabsåret.

Koncernen har indført en whistleblower-ordning i overensstemmelse med almindelig praksis for god virksomhedsledelse. Under whistleblower-ordningen kan medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter med tilknytning til JPS Marselis-koncernen i god tro foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, der kan få betydning for virksomheden som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Whistleblower-ordningen fremgår på jpsmarselis.dk i fire sprogversioner: dansk, engelsk, tysk og lettisk. Der er i 2023/24 ikke sket indrapportering via ordningen.

Det forventes, at de igangsatte aktiviteter på området er tilstrækkelige til at imødegå risici på dette område. Ledelsen vil løbende følge op og foretage korrektioner såfremt der er behov herfor.

Miljø og klima

Virksomhederne i JPS Marselis arbejder med råvarer, der i overvejende grad er produceret med positiv effekt på miljøet. Det gælder både den primære råvare (træ fra de nordeuropæiske skove) samt indkøbte planter. Vi anerkender påvirkningen, som transport af råvarer samt den produktion/ forarbejdning, der efterfølgende udføres, har på miljøet. Vores CR-politik i forhold til miljø og klima er, at vi tager ansvar i forhold til miljø- og klimapåvirkningen gennem aktivt at beskytte miljøet og herunder nedbringe vores forbrug.

JPS Marselis har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til miljø og klima. Som følge af en løbende reduktion af forbrug af ressourcer, som konsekvens af et aktivt ønske om miljøansvarlighed og ordentligt købmandskab, vurderes området ikke at udgøre en væsentlig CR-risiko for koncernen. Ved indkøb af råvarer er certificering normalt et hovedkrav (f.eks. FSC®), hvorved vi sikrer, at råvarerne opfylder en række CR-krav.

JPS Marselis blev i marts 2023 en del af FN’s – Global Compact Network. Det betyder, at koncernen officielt dedikerer sig til at efterleve ti internationalt aftalte principper for ansvarlig virksomhedsledelse og til at bidrage til, at verdenssamfundet opnår FN’s verdensmål. Udover koncernen er Tropica, Hornbaek og Vahle også blevet en del af Global Compact, idet det giver god mening at få de enkelte produktionsvirksomheder med, da de i forvejen har fokus på bæredygtig produktion. Som en del af Global Compact Network opnås en unik mulighed for at lære af andre virksomheders erfaringer og få inspiration til, hvordan vi kan blive endnu bedre, og hvor vi skal sætte ind hvornår.

Der har i forhold til de beskrevne politikker på området ikke været konstateret uacceptable handlinger/ beslutninger på dette område i regnskabsåret. Med udgangspunkt i de igangsatte aktiviteter vurderes der ikke at være risici i forhold til området.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Beskrivelse af handlinger og resultater

CR-indsatsen i JPS Marselis foregår primært i virksomhederne, og den løbende indsats prioriteres ud fra områderne med højest CR-risiko. Det hænger ofte sammen med de fokuspunkter, der også har et forretningsmæssigt perspektiv. Dvs. sociale forhold og medarbejderforhold samt miljø og klima.

2023/24 er syvende år for udarbejdelse af rapportering om samfundsansvar (§99a).

Nedenfor findes en kort status for de enkelte virksomhedsområder.

På baggrund af kursusforløbet i lean og bæredygtig produktion, som alle medarbejdere i Hornbaek, Tropica og Vahle samt udenlandske datterselskaber gennemførte i 2021/2022, har alle medarbejdere i 2023/2024 spillet en aktiv rolle i virksomhedernes daglige arbejde med at løfte lean og bæredygtighed til nye niveauer. Derudover har medarbejderne i små forløb fået genopfrisket deres viden om lean og bæredygtighed, og virksomhedernes tavleformænd er blevet trænet i afvikling af tavlemøder.

Vores medarbejdere gennemfører løbende kurser med henblik på varetagelse af nye arbejdsområder, opkvalificering og personlig udvikling.

I stedet for at investere i nye computere til virksomhederne, indkøber koncernen fortsat istandsatte genbrugscomputere til de jobfunktioner, hvor det giver mening. Computeren er så godt istandsatte, at medarbejderne hverken kan se eller mærke at computerne er brugte.

Koncernens CR-politik udgør rammen for en fælles tilgang blandt vores medarbejdere i forhold til vores værdier og vores målsætning om at agere bæredygtigt og ansvarligt. Politikken beskriver en række retningslinjer samt vores forventninger til hinanden og sammenfatter, hvordan vi bør opføre os som henholdsvis medarbejdere og arbejdsgiver. Politikken tager udgangspunkt i FN’s Global Compact, og for at styrke arbejdet inden for de fire udvalgte områder har JPS Marselis og datterselskaberne Tropica, Hornbaek og Vahle tilsluttet sig FN’s Global Compact.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Hornbaek Danmark og Hornbaek Baltic

Hos Hornbaek Danmark er produktionsfaciliteterne skiftet over til grøn strøm. 

Hornbaek har derudover skiftet sin forsendelses-emballage til genanvendelig plast, og de er begyndt at genbruge noget af deres resttræ til at lave forsendelsespaller. Dette træ blev tidligere ikke brugt til noget. 

Hos Hornbaek Baltic er der blevet arbejdet med et forbedret arbejdsmiljø i afdelingen for spartling og kvalitetskontrol, hvor der arbejder op til 41 medarbejdere. Forbedringerne er sket ved at installere ventilation i afdelingen, der fik nye lokaler i 2023, så luften og arbejdsmiljøet er blevet forbedret yderligere. 

Herudover er følgende konkrete tiltag blevet gennemført hos Hornbaek Baltic. De har:

  • lavet en ny, større kantine til medarbejderne, der var vokset ud af de gamle faciliteter.
  • digitaliseret planlægningen af forsendelserne
  • indgået en aftale med en virksomhed om at afhente pap og papirrester til genbrug. Tidligere blev det smidt ud i småt brændbart.

Hornbaek har haft fire arbejdsskader i 2023/2024. Hornbaek Baltic har haft fem arbejdsskader i 2023/2024. Ved samtlige tilfælde er sikkerheden blevet gennemgået, og eventuelle nødvendige justeringer er blevet foretaget.

Tropica og Dennerle Plants

Både Tropica og Dennerle Plants har i forlængelse af deres arbejde med FN’s 17 Verdensmål arbejdet målrettet med ressourcebesparende tiltag omkring deres pakke- og ekspeditionsfunktioner. Begge virksomheder har udskiftet deres forsendelses-indpakninger fra flamingo/ EPS til pap. Dennerle Plants har sammenlignet med 2019 sparet 7,6 tons PE og 7,5 tons poly pr. år. Tropica sparer ca. 1.000 plastikbakker om ugen, hvilket svarer til ca. 16,5 tons pr. år, efter de har udskiftet bakkerne til deres 1-2-Grow! produkter.

Tropica og Dennerle Plants har begge også udskiftet deres labels til deres 1-2-Grow! Labelsene bliver nu fremstillet af polypropylene (PP-plast), som er det samme materiale, 1-2-Grow! bliver pakket i. Ved at ændre deres labels, har de reduceret deres plastforbrug med 41 % svarende til, at de sparer 5 tons plastik om året.

Hos begge virksomheder er det medarbejderne i bl.a. pakkelinjerne, der er kommet med forslag og inputs til, hvordan virksomhederne kan minimere deres brug af ressourcebelastende produkter.

Tropica og Dennerle Plants har ikke haft nogle arbejdsskader i 2023/2024.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023
REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Vahle

Vahle har udarbejdet EPD’er alle deres produkter (CO2-beregning på de enkelte produkter) i år.

I 2024 tog de yderligere tre lærlinge ind, som pludselig stod uden læreplads, da deres virksomhed brændte ned. Dermed har Vahle haft seks lærlinge i begyndelsen af 2024.

Vahle har i hele regnskabsåret haft en person i jobprøvning fra kommunen, som to medarbejdere har været med til at tage hånd om.

Vahle har ikke haft nogle arbejdsskader i 2023/2024.

Dansk Administrationscenter

Dansk Administrationscenter fortsætter med at arbejde med styrkebaseret ledelse. Gennem løbende uddannelse bliver medarbejderne gjort bevidste om deres individuelle styrker, og hvordan de kan bruge dem til at løfte i flok. I stedet for at fokusere på de områder, hvor den enkelte medarbejder kæmper, lærer medarbejderne at styrke de områder, hvor de allerede er stærke og kan blive endnu stærkere. Som led i medarbejderplejen har Dansk Administrationscenter investeret i en massør, der kommer en gang om ugen. Virksomheden betaler for massøren, mens medarbejderne gør brug af fleksordningen i den tid, de er inde hos massøren.

Dansk Administrationscenter støtter Danske Hospitalsklovne, Julemærkemarchen, Sport ’n’ Charity og Sølund Musik-Festival. De tre første med monetære donationer og Sølund Musik-Festival ved at donere en arbejdsdag til at hjælpe med at sætte telte op til festivalen.

På kontoret har Dansk Administrationscenter fokus på at minimere printerudskrift ved bl.a. at digitalisere og automatisere flere processer. Derudover har de minimeret madspildet fra frokosten ved at få medarbejderne til at melde sig fra de dage, de ikke er på kontoret.

I 2024 har Dansk Administrationscenter haft fire medarbejdere på en uddannelse i bæredygtighed i ejendomsbranchen. Målet er at udarbejde en strategi for Dansk Administrationscenter samt at kunne vejlede kunderne, når der kommer lovgivning på området.

Dansk Administrationscenter har ikke haft nogle arbejdsskader i 2023/2024.

Dansk Administrationscenter
REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

JPS Agro

Urørt skov fremmer biodiversitet og bidrager til FN’s verdensmål. JPS har omlagt et areal på 17.000 m2 til urørt skov, der er en del af et samlet skovareal på 220.000m2 beliggende under en kilometer fra Danmarks højeste ”bjerg” Yding Skovhøj på 172 meter. Det betyder i praksis, at der i området ikke må fjernes træ, og at der ikke aktivt må plantes nye træer. Skoven skal leve sit eget liv.

Urørt skov spiller en afgørende rolle i bevarelsen og fremmelsen af biodiversitet. Når skove forbliver uberørte af menneskelig aktivitet, tillader de et bredt spektrum af plante- og dyrearter at trives og opretholde naturlige økosystemer.

Urørt skov fungerer som levesteder for et væld af arter. Mangfoldigheden af træer, buske, planter og undervegetation skaber varierede levesteder og økologiske nicher for forskellige organismer. Det giver mulighed for et komplekst fødenetværk, hvor forskellige arter interagerer og afhænger af hinanden for overlevelse og reproduktion.

Urørt skov bidrager direkte og indirekte til flere af FN’s verdensmål, der er en samling af 17 mål for bæredygtig udvikling. Urørt skov er f.eks. forbundet med disse mål:

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet – Urørt skov spiller en afgørende rolle i at bevare vandressourcer og vandkvalitet. Skovområder fungerer som naturlige vandopsamlingsområder og hjælper med at regulere vandstrømme, reducere oversvømmelser og forbedre vandfiltrering.

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund – Bevarelse af urørt skov kan have positive virkninger på nærliggende samfund. Skove kan fungere som rekreative områder, understøtte økoturisme og skabe økonomiske muligheder for lokale samfund gennem bæredygtig skovforvaltningspraksis.

Verdensmål 13: Klimaindsats – Urørt skov spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaforandringer. Skove fungerer som kuldioxidoptagere og hjælper med at reducere drivhusgasemissioner. Bevarelse af urørt skov bidrager til at bevare skovens kulstoflager og minimere udledningen af CO2, hvilket er afgørende for at begrænse global opvarmning.

Verdensmål 15: Livet på land – Urørt skov er vigtigt for bevarelsen af biodiversitet og bevarelse af levesteder for mange plantearter, dyr og mikroorganismer. Ved at bevare urørt skov bidrager vi til bevarelsen af truede arter, bevarelsen af økosystemtjenester og opretholdelsen af økosystemets sundhed.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling – For at bevare og beskytte urørt skov kræves der samarbejde på tværs af sektorer, herunder regeringer, civilsamfund, virksomheder og lokale samfund. Gennem partnerskaber kan man fremme bevaringsindsatsen, styrke skovforvaltning og skabe synergier med andre mål.

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Støtte til velgørende projekter

Koncernen har i 2023/24 støttet nedenstående projekter, der er nærmere beskrevet på jpsmarselis.dk:

Kirkens Korshær generelle arbejde i Aarhus, der er hjem for byens hjemløse og skæve eksistenser.

Treårig klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp. Aftalen har både fokus på at gøre en forskel for klimaet og på at hjælpe de samfund, der lider under klimaforandringerne. Som en del af klimaaftalen bliver der plantet mere end 2.000 træer i Uganda, som både har en positiv effekt på klimaet ved at optage CO2 og har en direkte indflydelse på lokalsamfundet.

”SheWORKS”, som er et projekt under Made in Hope, der arbejder med trafikerede kvinder og deres børn i Manilla, Filippinerne. Projektet omfatter støtte og hjælp til uddannelse, der giver kvinderne mulighed for at forsørge sig selv og få et bedre liv.

Inden for områderne menneskerettigheder samt anti-korruption og forretningsetik har vi i 2023/24 foretaget overordnede vurderinger af de primære risici, som basis for det videre arbejde. Arbejdet med vurderingerne er, ligesom udviklingen af politikkerne for samfundsansvar i øvrigt, foretaget på tværs af organisationen med repræsentation fra koncernens virksomheder. Herved sikres en stor bevidsthed om risikobilledet i hele koncernen. Der er ikke fundet områder eller handlinger i øvrigt, der kræver en særlig håndtering.

I 2024/25 vil vi fastholde koncernens CR-indsats inden for de områder, der er beskrevet ovenfor.