Personas datu politika – Trauksmes celšanas kārtība

JPS Marselis Group visā uzņēmumu grupas līmenī ir ieviesis iekšējo Trauksmes celšanas kārtību, ko nodrošina JPS Marselis ApS. Ja esat iesniedzis ziņojumu par pārkāpumu vai par jums tiek ziņots, vai arī jūs esat norādīts citas personas iesniegtajā ziņojumā, mēs apstrādājam jūsu personas datus atbilstoši Trauksmes celšanas kārtībai.

Šajā Personas datu politikā ir aprakstīta personas datu apstrāde saistībā ar mūsu uzņēmuma Trauksmes celšanas kārtību. Papildu informācija par Trauksmes celšanas kārtību ir pieejama mūsu Trauksmes celšanas politikā.

Datu pārzinis un kontaktinformācija

JPS Marselis ApS ir datu pārzinis attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Trauksmes celšanas kārtību. JPS Marselis ApS juridiskā informācija ir norādīta zemāk:

JPS Marselis ApS
Thyrasgade 4
DK-8260 Viby J
Centrālā uzņēmumu reģistra Nr. 38 11 01 36

E-pasts: pna@jpsmarselis.dk

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi atbilstoši Trauksmes celšanas kārtībai, jūs varat sazināties ar uzņēmumu grupas juridiskajiem pārstāvjiem pa tālruni +45 60 65 84 98 vai e-pastu sim@jpsclemens.dk.

Kā mēs apstrādājam personas datus

Personas datu kategorijas

Personas datu veidi, kurus mēs apstrādājam:

Ziņojumā minēto personu personas dati

Ziņojumi, kas JPS Marselis Group iesniegti atbilstoši Trauksmes celšanas kārtībai, var būt par JPS Marselis Group darbiniekiem vai citām personām, kas ir saistītas ar JPS Marselis Group uzņēmumiem. Saņemot ziņojumu par pārkāpumu, mēs apstrādājam šādus personas datus:

 • Standarta personas dati, tostarp:
  • identitātes dati;
  • personas dati, kas minēti iesniegtā ziņojuma situācijas aprakstā, tostarp par jebkādām noziedzīgām darbībām.
 • Sensitīvi personas dati, tostarp informācija par seksuālām attiecībām, ja tas norādīts ziņojumā.
 • Standarta un jebkādi sensitīvi personas dati par ziņojumā minētajām personām, piemēram, persona, kura cieš no ziņojumā minētās personas nelabvēlīgas izturēšanās. 

Trauksmes cēlēju personas dati

Trauksmes cēlējiem ir tiesības uz anonimitāti. Ja tiek ziņots par pārkāpumu, taču šī persona vēlas būt anonīma, tiek veikta šādu personas datu apstrāde:

 • Standarta personas dati, tostarp:
  • identitātes dati;
  • ziņojumā minētie personas dati, tostarp saistībā ar jebkādām noziedzīgām darbībām, ja pastāv aizdomas, ka apzināti ir iesniegta nepatiesa informācija.
 • Sensitīvu personas datu apstrāde netiek veikta, ja vien trauksmes cēlējs nav šādu informāciju pats norādījis ziņojumā.

 

Datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats

Mēs apstrādājam personas datus, lai izskatītu un izmeklētu ziņojumus, kas iesniegti atbilstoši Trauksmes celšanas kārtībai.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats:

 • attiecībā uz Trauksmes cēlēju likumā minētajiem ziņošanas gadījumiem personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Trauksmes cēlēju likuma 22. pants (skat. VDAR 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta g) apakšpunkts, kā arī Datu aizsardzības likuma 8. panta 5. punkts, 7. panta, 4. punkts);
 • attiecībā uz Trauksmes cēlēju likumā neminētajiem ziņošanas gadījumiem personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, ņemot vērā mūsu leģitīmās intereses veikt ziņoto pārkāpumu izmeklēšanu atbilstoši Trauksmes celšanas kārtībai; 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts un VDAR 8. panta 3. punkta 2. apakšpunkts, jo mūsu leģitīmās intereses apstrādāt informāciju par pārkāpumiem ir nepārprotami pārākas par datu subjekta interesēm.

 

Personas datu nodošana un saņēmēju kategorijas

Personas datu nodošana tiek veikta tikai saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas datu apstrādes noteikumiem un saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem.

Mēs drīkstam izpaust vai padarīt personas datus pieejamus šādām saņēmēju kategorijām:

 • JPS Marselis ApS vadība un ar iesniegto ziņojumu saistītā uzņēmuma / uzņēmumu vadība;
 • meitasuzņēmums, kurā nodarbināta persona, par kuru iesniegts ziņojums, vai ar ko tā ir saistīta, ar nolūku veikt ziņotā pārkāpuma izmeklēšanu;
 • piesaistītie advokāti, grāmatveži un citi konsultanti saistībā ar ziņotā pārkāpuma izmeklēšanu un turpmāko rīcību;
 • policija un citas valsts iestādes;
 • mūsu datu apstrādātāji, pamatojoties uz noslēgtajiem datu apstrādes līgumiem.

Personas datu nodošana saņēmējiem ārpus ES/EEZ

Noteiktos gadījumos jūsu personas dati var tikt nodoti saņēmējiem ārpus ES/EEZ. Tas notiek gadījumos, kad sadarbojamies ar datu apstrādātājiem valstīs, kas atrodas ārpus ES/EEZ. Šādos gadījumos personas datu nodošana tiek veikta saskaņā ar VDAR.

 

Datu dzēšana

Jūsu personas dati tiks dzēsti, tiklīdz to glabāšana vairs nav nepieciešama un samērīga.

Ziņojumi, kas nav attiecināmi uz Trauksmes celšanas kārtību vai ir acīmredzami nepamatoti, tiks dzēsti nekavējoties.

Ja tiek veikta ziņojumā norādītās situācijas izmeklēšana, parasti informācija tiek dzēsta sešus mēnešus pēc izmeklēšanas beigām, ja vien nepastāv leģitīmās intereses nodrošināt ilgāku šīs informācijas glabāšanu.

Ja tiek ziņots policijai vai citām kompetentajām iestādēm, informācija tiek dzēsta nekavējoties pēc tam, kad attiecīgās iestādes lietu ir izbeigušas, ja vien nepastāv leģitīmās intereses nodrošināt ilgāku šīs informācijas glabāšanu.

Ja, iesniedzot ziņojumu, tiek piemērotas līgumiskas, disciplināras vai citas sankcijas attiecībā uz darbinieku, par kuru tika iesniegts ziņojums, vai trauksmes cēlēju, vai pastāv objektīvs iemesls glabāt informāciju par darbinieku vai trauksmes cēlēju, šī informācija tiek glabāta personāla dokumentos attiecīgās personas lietā. Darba attiecību izbeigšanas gadījumā informācija par darbinieku parasti tiek glabāta piecus gadus pēc darba attiecību izbeigšanas. 

Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam:

 • jums ir tiesības lūgt piekļuvi jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam, to labošanu vai dzēšanu. Ja jūs to mums lūgsiet, mēs, lieki nekavējoties, dzēsīsim personas datus, ja vien mēs neesam tiesīgi turpināt datu apstrādi, ņemot vērā citu juridisko pamatu;
 • jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi un ierobežot jūsu personas datu apstrādi, ja vien mēs neesam tiesīgi turpināt datu apstrādi, ņemot vērā citu juridisko pamatu;
 • jums ir tiesības pieprasīt, lai personas dati, ko esat mums personīgi sniedzis, tiktu jums atgriezti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnešana).

Saistībā ar iepriekš minētajām tiesībām var būt juridiski noteikti ierobežojumi. Šajā saistībā jāatzīmē, ka atsevišķos gadījumos jūsu tiesības nav piemērojamas, kad privātās vai sabiedrības intereses ir būtiskākas par jūsu interesēm izmantot savas tiesības. Tādējādi personai, par kuru iesniegts ziņojums, nav tiesību saņemt informāciju, kas identificē personu, kura godprātīgi iesniedza šo ziņojumu, vai citu ar šo personu saistītu aktuālu informāciju, ja vien tiesību aktos nav skaidri norādīts citādi.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par mūsu Personas datu politiku vai personas datu apstrādi, vai arī jūs vēlaties izmantot kādu no augstāk minētajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta Personas datu politikas sākuma daļā.

Lūdzu, norādiet pietiekami daudz informācijas, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieteikumu, tostarp jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, lai mēs varētu jūs identificēt un atbildēt uz jūsu pieprasījumu. Mēs sniegsim atbildi, cik vien ātri iespējams.

Jebkādas sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi var iesniegt Dānijas Datu aizsardzības aģentūrā. Dānijas Datu aizsardzības aģentūras kontaktinformācija pieejama šeit: www.datatilsynet.dk.

 

Informācija atjaunināta 2023. gada decembrī