Koncernen forpligter sig til FN’s Global Compacts Ti Principper

I slutningen af marts 2023 blev JPS Marselis-koncernen en del af FN’s Global Compact Network. Det betyder, at koncernen officielt dedikerer sig til at efterleve ti internationalt aftalte principper for ansvarlig virksomhedsledelse og til at bidrage til, at verdenssamfundet opnår FN’s verdensmål. ”Vi er meget stolte over, at JPS Marselis nu er en del af det store, frivillige, internationale netværk af virksomheder og organisationer, som arbejder målrettet med at drive holdbare virksomheder – både i forhold til medarbejdere, samarbejdspartnere og verden omkring os,” fortæller Søren Chr. og fortsætter: ”Det har lige fra starten været en vigtig del af vores forretnings DNA, at vores virksomheder bliver drevet bæredygtigt og ordentligt med respekt for alt og alle omkring os.”

Det er på ingen måde nyt, at JPS Marselis og virksomhederne arbejder målrettet med ansvarlig virksomhedsledelse og samfundsansvar. ”Ved at blive en del af FN’s Global Compact sætter vi i endnu højere grad ord på de indsatser, vi allerede foretager os, og som har været en vigtig del af vores forretningsfundament siden begyndelsen,” fortæller Jan, mens Peter supplerer: ”Vi redegører allerede årligt for vores samfundsansvar og lever på alle måder for længst op til de FN’s Global Compacts Ti Principper. Vores frivillige deltagelse i Global Compacts netværk er derfor et ekstra lag til de tiltag, vi foretager os og den tilgang, vi har til forretningsførelse.” Peter fortsætter: ”Hvis du læser JPS Marselis’ værdistatement, er det også tydeligt at se, hvorfor koncernen er så godt et match med FN’s Global Compact:

”Vi ønsker at behandle det enkelte menneske med respekt – uanset om det er en medarbejder, en leverandør eller en kunde. Vi ønsker at “opføre” os ordentligt i forhold til vores omgivelser og tage et ansvar.”

Udover koncernen er Tropica, Hornbaek og Vahle også blevet en del af i Global Compact: ”Det giver god mening at få de enkelte produktionsvirksomheder med. Deres store indsatser og fokus på bl.a. bæredygtig produktion fortjener alt den anerkendelse og støtte, de kan få,” fortæller Søren Chr., mens Jan fortsætter: ”Derudover er det som nævnt også et netværk. Vi har her en unik mulighed for at lære af andre virksomheders erfaringer og få inspiration til, hvordan vi kan blive endnu bedre, og hvor vi skal sætte ind hvornår.”

Hvad er FN’s Global Compact?

FN’s Global Compact er et internationalt netværk, som består af virksomheder og organisationer. Netværket blev oprettet i år 2000 af den daværende generalsekretær for FN, Kofi Annan. Formålet var og er at skabe en international sammenslutning af virksomheder og organisationer, som dedikerer sig til at arbejde fremtidsorienteret med ansvarlig virksomhedsledelse. Ansvarlig virksomhedsledelse er dog et vidt begreb. Derfor har FN’s Global Compact opsat ti konkrete principper, som virksomhederne skal efterleve. De Ti Principper er indordnet fire hovedemner: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

I dag består netværket af mere end 21.000 virksomheder og organisationer fordelt på 162 lande – heriblandt Danmark.

JPS støtter FNs Global Compact

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; og

Princip 2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3: Virksomheder bør opretholde friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

 

Antikorruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

FNs verdensmål logo

FN’s Global Compact og Verdensmålene

For at deltage i FN’s Global Compact er det et krav, at koncernen bidrager til, at verdenssamfundet opnår FN’s 17 verdensmål. På den måde er koncernens deltagelse også en helt naturlig forlængelse af vores eksisterende arbejde med fire af verdensmålene:

  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 15 Livet på land

”Ved at videreuddanne vores medarbejdere i verdensmålene og deres betydning for vores virksomheder har vi formået at få verdensmålene helt ind under huden ude i produktionerne og på kontorerne. Det har resulteret i flere nye, gode initiativer fra medarbejdernes side, som har været med til at rykke deres arbejdspladser i en mere bæredygtig retning,” fortæller Søren Chr., og Jan supplerer: ”Verdensmålene kan dog ikke stå alene. FN’s Global Compacts Ti Principper er grundstenene, som vores arbejde med verdensmålene bygger oven på. Omdrejningspunktet for arbejdet er at sikre, at vi både nu og i fremtiden har en bæredygtig og ansvarlig virksomhedsledelse.”

For at bevise, at koncernen lever op til de forpligtelser, der er et krav for at være en del af FN’s Global Compact, skal JPS Marselis hvert år aflevere en ”Communication on Progress”(COP)-rapport. Du kan finde rapporterne og se vores status på Global Compact’s hjemmeside.

Se vores andre CSR-initiativer